:: دوره 3، شماره 5 - ( 6-1397 ) ::
جلد 3 شماره 5 صفحات 151-185 برگشت به فهرست نسخه ها
سبکهای تفکر و تردید حرفه ای در حسابرسی(آزمون نظریه خود حکومتی ذهن)
مجتبی حیدر1، دکتر هاشم نیکومرام2
1- دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانm.heidar024@gmail.com
2- استاد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، (نویسنده مسئول) ، nikomaram@srbiau.ac.ir
چکیده:   (730 مشاهده)
   سبک تفکر فرایند پردازش اطلاعات، تردید حرفه ای، قضاوت و تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو هدف این پژوهش مطالعه تأثیر سبکهای تفکر بر تردید حرفه ای حسابرسان می باشد. سبک های تفکر شامل سبکهای قانون گذار، اجرایی، قضاوت گر، کلی نگر، جزئی نگر، درون نگر، برون نگر، آزاد اندیش و محافظه کار است. نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی درسال 1396 که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. به منظور تجزیه تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل، استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل و یافته ها بیانگر این است که سبک تفکر قانونگذار بر تردید حرفه ای تاثیر معنی دار و منفی و همچنین سبکهای تفکر اجرایی، قضاوتگر، درون نگر، برون نگر و آزاد اندیش با تردید حرفه ای رابطه معنی دار و مثبت دارد. همچنین 3 سبک تفکر کلی نگر، جزئی نگر و محافظه کار با تردید حرفه ای رابطه معنی داری ندارند و بر آن تاثیرگذار نیستند.
واژه‌های کلیدی: تردید حرفه ای، سبک تفکر، حسابرسی، بخش خصوصی، بخش دولتی
متن کامل [PDF 325 kb]   (405 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۶
فهرست منابع
1. اسدی، مرتضی و نعمتی، محمد. (1393)، قضاوت حرفه ای درحسابرسی، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 27، صص 55-39.
2. امامی‌پور، سوزان و سیف، علی اکبر.( 1382)، بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و رابطه آن ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، تهران، سال سوم، شماره 3، صص56-35.
3. بستانیان، جواد. (1386). قضاوت حرفه ای در حسابرسی، فصلنامه حسابداری، دوره 5، شماره 18، صص 57-25.
4. حاجیها،زهره؛گودرزی، احمد؛ فتاحی، زهرا.(1392)، ارتباط ویژگی های تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم گیری آنها، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره نوزدهم، صص 59-43.
5. حافظ نیا، محمد رضـا.(1377). مقدمـه ای بـر روش تحقیــق در علــوم انــسانی(نوبت 12). تهــران: انتشارات سمت.
6. حساس یگانه، یحیــی. (1385). چالشهای قضاوت حرفهای در حسابرســی، حســابدار رسمی، شــماره دهم و یازدهم، صص 40-29.
7. حسینی، سیدحسین؛ نیکومرام، هاشم؛ رضایی، علی اکبر.(1394)، تبیین مولفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی، حسابداری مدیریت، شماره25، صص28-13.
8. خسروی، علی اکبر.(1381). سبکهای تفکر)چاپ دوم(. تهران: نشر و پژوهش دادار.
9. دلاور، علی.(1376). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی(نوبت41). تهران: انتشارات ویرایش.
10. رامین مهر، حمید و چارستاد، پروانه.(1392)، روش تحقیق کمی با کاربرد معادلات ساختاری(نرم افزار لیزرل)، نوبت دوم، تهران: ترمه.
11. رضوی، علی و شیری.(1384)، بررسی تطبیقی رابطه بین سبکهای تفکر دختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، سال چهارم، شماره 12، صص108-86.
12. زهرابی، مهدی.(1393)، تاثیر تردید حرفه ای بر کیفیت حسابرسی، مجله حسابرس، شماره 70، صص106-100.
13. سلگی، زهرا.(1390). بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت.
14. سیف، علی اکبر.(1387). روانشناسی پرورش نوین(نوبت7). تهران: نشر دوران.
15. فلاح خیراندیش لیالستانی، محمد رضا و قلیزاده، محمد حسن.(1394)، رابطه تردید حرفه ای با نگرش شغلی و تمایل به ترک خدمت حسابرسان، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و نوآوری در حسابداری.
16. نریمانی،محمد؛ محمد امینی، زرار؛ برهمند، اوشا؛ ابوالقاسمی، عباس.(1386)، ارتباط سرسختی روانشناختی، سبک های تفکر و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 5، صص107-93.
17. ولی اله، فرزاد؛ شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ دانشپور، زهره.(1385)، رابطه سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تازه های علوم شناختی، شماره2، صص52-44.
18. ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا؛ کریمی، شبنم.(1396)، طراحی مدل تحلیلی تفسیری-ساختاری(ISM) عوامل موثر بر ترید حرفه ای حسابرسان، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، جلد 2، شماره 4، صص 246-215.
19. یعقوب نژاد، احمد؛ رویایی، رمضانعلی؛ آذین فر، کاوه.(1391)، ارتباط بین شاخص های مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره چهاردهم، صص35-25.
20. یمینی، محمد؛ کدیور، پروین؛ ولی اله، فرزاد؛ مرادی، علیرضا.(1387)، رابطه بین ادراک از محیط یادگیری، ساخت گرایی اجتماعی، سبکهای تفکر با رویکرد عمیق به یادگیری و بازده ها با پیامدهای یادگیری، فصل نامه علمی پژوهش روان شناسی، شماره 12، صص 171-139.


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 5 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها