دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/25 | 
پایگاه های بین المللی
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری:
http://aapc.khu.ac.ir/find.php?item=1.114.19.fa
برگشت به اصل مطلب