فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری- فرم تعهد نامه نویسندگان
فرم تعهد نامه نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
این فرم صرفا توسط نویسندگان محترمی تکمیل می شود که مقاله آنها فرآیند ارزیابی و داوری را طی کرده است و پذیرش مقاله دریافت نموده اند و مقاله آنها در مرحله چاپ قرار گرفته است. این افراد، لازم است فرم مذکور را به دقت تکمیل و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان(به ترتیب) تصویر نهایی فرم را برای ایمیل مجله ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری:
http://aapc.khu.ac.ir/find.php?item=1.120.32.fa
برگشت به اصل مطلب