دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری- فرم تعهد نامه نویسندگان
فرم تعهد نامه نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/19 | 
نویسندگان مقاله  لازم است فرم  ذیل را به دقت تکمیل و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان(به ترتیب) تصویر نهایی فرم را  بعنوان فایل تعهد نویسندگان بارگذاری نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری:
http://aapc.khu.ac.ir/find.php?item=1.120.32.fa
برگشت به اصل مطلب