دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری- داوران تخصصی مجله
اسامی داوران تخصصی شماره جاری مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/25 | 
دکتر بهاره بنی طالبی استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دکتر بهمن بنی مهد دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر منا پارسایی استادیار گروه حسابداری دانشگاه  الزهرا(س)
دکتر زهرا پورزمانی استاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دکترالناز تجویدی استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن تنانی استادیارگروه حسابداری  دانشگاه خوارزمی
دکتر پری چالاکی استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه
دکتر سید کاظم چاوشی استادیار گروه مدیریت دانشگاه خوارزمی
دکتر زهره حاجیها دانشیار حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق
دکتر رضوان حجازی استاد حسابداری دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه خاتم
دکتر سید حسین حسینی استادیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
دکتر رضا حصارزاده دانشیارگروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر شکر اله خواجوی استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز
دکتر علی خوزین استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آبادکتول
دکتر رویا دارابی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب
دکتر زهرا دیانتی دیلمی دانشیارحسابداری دانشگاه خوارزمی
دکتر جواد رضا زاده دانشیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فریدون رهنما رودپشتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
دکتر سحر سپاسی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نرگس سرلک دانشیارگروه حسابداری دانشگاه قم
دکتر  امیر عباس صاحبقرانی استادیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی
دکتر مهدی صفری گرایلی دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
دکتر حامد عمرانی استادیارگروه حسابداری  دانشگاه خوارزمی
دکتر حسین فخاری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
دکتر حسن فرج زاده دهکردی استادیارگروه حسابداری  دانشگاه خوارزمی
دکتر محمد کاشانی پور دانشیار حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا کردستانی دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دکتر محمود لاری دشت بیاض استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهدی مرادی استاد گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فخرالدین محمدرضایی استادیارگروه حسابداری  دانشگاه خوارزمی
دکتر وحید منتی دکتری حسابداری دانشگاه تهران
دکتر خسرو منطقی دانشیار گروه ریاضیات مالی دانشگاه خوارزمی
دکتر محمدرضا مهربان پور استادیار گروه حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
دکتر امین ناظمی استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز
دکتر بابک نژاد تولمی دکتری حسابداری  دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر علی اکبر نونهال استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر احمد یعقوب نژاد دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری:
http://aapc.khu.ac.ir/find.php?item=1.125.35.fa
برگشت به اصل مطلب