دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری- داوران مقالات شماره 10
فهرست اسامی داوران مقالات شماره 10مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/5 | 
 فهرست اسامی داوران مقالات شماره 10مجله

دکتر وحید احمدیان دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهمن بنی مهد دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد کرج
دکتر منا پارسایی استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)
دکتر زهرا پورزمانی استاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دکتر محسن تنانی
استادیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی
پروفسور رضوان حجازی - استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا و دانشگاه خاتم
دکتر شکراله خواجوی استاد حسابداری دانشگاه شیراز
دکتر زهره حاجیها دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دکتر زهرا دیانتی دیلمی دانشیار حسابداری دانشگاه خوارزمی
دکتر حسن فرج زاده - استادیار گروه حسابدرای دانشگاه خوارزمی
دکتر شهناز مشایخ دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهر(س)
دکتر حسین فخاری - دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
دکتر غلامحسین مهدوی استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز
دکتر بابک نژادتولمی -   دکتری حسابداری  دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر علی اکبر نونهال نهر استادیار گروه حسابدا ری دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد
دکتر منصور گرکز دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علی آباد کتول ( گرگان)
دکتر امیر عباس صاحبقرانی استادیار حسابداری دانشگاه خوارزمی
دکتر حسین عباسیان استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری:
http://aapc.khu.ac.ir/find.php?item=1.128.37.fa
برگشت به اصل مطلب