دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری- داوران مقالات شماره 11
داوران مقالات شماره 11

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/13 | 
فهرست اسامی داوران مقالات شماره 11مجله


دکتر بهمن بنی مهد دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد کرج
پرفسور زهرا پورزمانی استاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دکتر رویا دارابی- دانشیار گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
دکتر محسن تنانی
استادیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی

پروفسور رضوان حجازی - استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(س) و دانشگاه خاتم
دکتر سید حسین حسینی- استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد کرج
دکتر آزیتا جهانشاد- دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

پرفسور شکراله خواجوی استاد حسابداری دانشگاه شیراز
دکتر زهره حاجیها
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دکتر زهرا دیانتی دیلمی دانشیار حسابداری دانشگاه خوارزمی
دکتر جواد رضا زاده- دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر یاسر رضائی پیته نوئی- استادیار گروه حسابداری دانشگاه گیلان
دکتر سحر سپاسی- دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی صالحی- دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهدی صفری گرایلی- دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد بندر گز

دکتر امیر عباس صاحبقرانی استادیار حسابداری دانشگاه خوارزمی
دکتر حامد عمرانی- استادیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی

دکتر حسن فرج زاده - استادیار گروه حسابدرای دانشگاه خوارزمی
دکتر امید فرجی- استادیار گروه حسابداری دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

دکتر حسین فخاری - دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
دکتر حسن فرج زاده دهکردی- استادیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی
پرفسور غلامرضا کردستانی- استاد گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر محمد کاشانی پور- دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

دکتر منصور گرکز دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علی آباد کتول ( گرگان)
پرفسور غلامحسین مهدوی استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز
دکتر بهرام محسنی ملکی- استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
دکتر محمدرضا مهربان پور- استادیار گروه حسابداری دانشگاه تهران(پردیس فارابی)
دکتر وحید منتی- استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بابک نژادتولمی -   دکتری حسابداری  دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر حسین عباسیان استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
دکتر احمد یعقوب نژاد -
دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی حسابداری ارزشی و رفتاری:
http://aapc.khu.ac.ir/find.php?item=1.133.39.fa
برگشت به اصل مطلب