[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 9 - ( 6-1399 ) ::
جلد 5 شماره 9 صفحات 55-79 برگشت به فهرست نسخه ها
تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای مؤسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران
علیرضا حسن ملکی1، دکتر محمد رضا عبدلی2، دکتر احمد عبدالهی3، دکتر ابراهیم عباسی4
1- دانشجوی دکترای حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. (Alireza.h.maleki@gmail.com)
2- دانشیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول) ، Mra830@yahoo.com
3- استادیار گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.(ahmabdollahi@gmail.com)
4- دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.(abbasiebrahim2000@yahoo.com)
چکیده:   (4654 مشاهده)
تردید حرفه‌ای یکی از نکات مهم در کیفیت حسابرسی است. محرک ها و موانع اعمــال تردید حرفهای متعددی در فرایند حسابرســی وجود دارد. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، تبیین محرک ها و موانع تأثیرگذار بر تردید حرفهای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳان و شناسایی پیامد های حاصل از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رویﮑﺮد مبتنی بر ﻧﻈﺮیه داده ﺑﻨﯿﺎد است، که می تواند به عنوان یک جریانِ فعال و مستمر، موجب تقویت تردید حرفهای و در نتیجه کیفیت حسابرسی شــود. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از نوع پژوهش های ﮐﯿﻔﯽ است، لذا مصاحبه ژرفنگر و نیمه ســاختیافته ﺑﺎ 16 ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺎی  ﻣﺆسسه های ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪیران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ایﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ استفاده از رویکرد  نمونهگیری هدفمند و با روش ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب شــده اســت، طی سال های 1397 و 1398 انجام شد. ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی در اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اداﻣﻪ یافت. برای به دست آوردن اعتبار و پایایی تحقیق از برخی از روشهایی که برای اعتباربخشی به مدل و نتایج تحقیق کیفی استفاده می شود، مانند: زاویه بندی(اجماع/مثلث‌سازی)، کنترل اعضا  (بررسی توسط اعضا) و ارزیابی بر اساس 10 شاخص "مقبولیت" استراوس و کوربین، استفاده شد. سپس محرک ها و موانع اعمــال تردید حرفه ای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳان در قالب شرایط ﻋﻠّﯽ، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، تحلیل و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ الگوی پارادیمی فرآیند شکل گیری تردید حرفه ای حسابرسان، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی حاصل از آن شامل پیامد های اثر بخش (ُبعد کنترلی و ُبعد اعتبار بخشی) و پیامد های رفتاری ( پاسخگویی و انضباط اقتصادی) ﺗﺪوین شده است.
واژه‌های کلیدی: تردید حرفه ای، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، پیامد های تردید حرفه ای.
متن کامل [PDF 234 kb]   (212 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/5/5 | پذیرش: 1398/7/18 | انتشار: 1399/6/1
فهرست منابع
1. ابوالمعالی، خدیجه.(1391)، پژوهش کیفی از نظریه تا عمل تهران. نشرعلم.
2. بنابی قدیم، رحیم.(1397)، چارچوب نظری تردید حرفه ای برای حسابرس، مجله حسابرس، شماره 97، صص 86-94.
3. بنی مهد، بهمن؛ حسینی، سیدحسین؛ رضایی، نرگس.(1397)، تأثیر هویت سازمانی و حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل، دانش حسابرسی، سال هجدهم، شماره 71، تابستان 97، صص 175 – 199.
4. تحریری، آرش و پیری سقرلو، مهدی.(1395)، درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه ای در کار حسابرسی، بررسیهای حسابداری و حسابرســی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 23، شماره 1، صص 117 تا 135.
5. حسنی، محمد و غلامرضایی، محسن.(1396)، نقش طرز تفکر، ارزش های اخلاقی و انحراف های رفتاری در میزان تردید حرفه ای حسابرسان،پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، سال ششم، شماره 11، صص47-84 .
6. دانایی فرد، حسن و امامی، سید مجتبی.(1386)، استراتژیهای پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص 27-92.
7. دانایی‌فرد، حسن و امامی، سید مجتبی.(1392)، استراتژی نظریه داده بنیاد در مطالعات سازمان و مدیریت. (فصل چهارم از کتاب روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع). انتشارات صفار. چاپ دوم. صص276.
8. رهنمای رودپشتی، فریدون و همکاران.(1397)، جنسیت حسابرس و سبک های کارکرد تفکر: آزمون نظریه خود حکومت ذهنی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 25، صص1-9.
9. سپاسی، سحر و دیناربر، مینا.(1394)، ارائه مدلی تبیینی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تردید حرفه ای حسابداران رسمی با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره چهارم، شماره 15، صص107-116.
10. فرزین بیلندی، علی و مشهدی قره قیه، هادی.(1396)، بررسی تردید حرفه ای حسابرس، مجله حسابرس، شماره 90، شهریور 1396، صص 24-25.
11. کرســول، جان.(1391)، پویش کیفی و طــرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکــرد (روایت پژوهشی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قومنگاری، مطالعه موردی). ترجمه: (حسن داناییفرد، حسین کاظمی). انتشارات صفار. ویرایش دوم (2007).
12. کمیته تدوین استاندارد های حسابداری و حسابرسی.(1391)، استاندارد های حسابرسی، ( تجدید نظر شده، 1391). تهران: سازمان حسابرسی.
13. مهربان پور، محمد رضا؛ رحمانیان، نظام الدین؛ آهنگری، مهناز.( 1397)، بررسی طرز تفکر حسابرسان مستقل در کاربرد تردید حرفه ای در ایران، دانش حسابرسی، سال هجدهم، شماره 71، صص 107 – 128.
14. ناظمی اردکانی، مهدی. (1396)، چگونه می توانیم به کارگیری تردید حرفه ای را در حسابرسی تقویت کنیم؟، مجله حسابرس، 1396، صص 50-57.
15. نیکومرام، هاشم و حیدر، مجتبی.(1397)، سبک های تفکر و تردید حرفه ای در حسابرسی، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال سوم، شماره پنجم، صص 151-185.
16. نیکومرام، هاشم و همکاران.(1395 )، بررسی سوگیری های روانشناختی بر تردید حرفه ای حسابرس، پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 23، صص 122-148.
17. نیکومرام، هاشم؛ رضایی، علی اکبر؛ حسینی، سید حسین.(1394)، تبیین مؤلفه های تأثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان با تکیه بر ابعاد فردی، حسابداری مدیریت، شماره 25، صص13-27.
18. ولیان، حسن؛ عبدلی، محمد؛ کریمی، شبنم.(1396)، طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری(ISM) عوامل مؤثر بر تردید حرفه ای حسابرسان، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال دوم، شماره چهارم، صص 215-246.
19. یعقوب نژاد، احمد؛ رویایی، رمضانعلی؛ آذین فر، کاوه.(1391)، ارتباط بین شاخص های مکتب تردید گرایی و کیفیت حسابرسی، حسابداری مدیریت، شماره چهاردهم، صص 25-35.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hasanmaleki A, Abdoli M, Abdollahi A, Abbasi A. Developing a qualitative model of auditors 'professional skepticism: A perspective of auditing partners and managers of Iranian Association of Certified Public Accountants. Valued and Behavioral Accountings Achievements. 2020; 5 (9) :55-79
URL: http://aapc.khu.ac.ir/article-1-679-fa.html

حسن ملکی علیرضا، عبدلی محمد رضا، عبدالهی احمد، عباسی ابراهیم. تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای مؤسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران. فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری. 1399; 5 (9) :55-79

URL: http://aapc.khu.ac.ir/article-1-679-fa.htmlدوره 5، شماره 9 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری Valued and Behavioral Accountings Achievements
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4258