[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 5، شماره 9 - ( 6-1399 ) ::
جلد 5 شماره 9 صفحات 33-1 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک)
رضا نعمتی کشتلی1، دکتر محسن حمیدیان2، دکتر سیده محبوبه جعفری3، دکتر مریم صراف4
1- دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (nematikoshteli20@yahoo.com)
2- استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ، hamidian¬_2002@yahoo.com
3- استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (jafari.mahboobeh@gmail.com)
4- استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی بصیر، آبیک، ایران(m_sarraf50@yahoo.com)
چکیده:   (5664 مشاهده)
چ‍ارچ‍وب ف‍کری افراد به واسطه­ سبک ش‍ناختی آنان تعیین می ­شود و س‍بک شناختی اف‍راد نقش یک عنصر واس‍ط بین اطلاعات ح‍سابداری و تصمیم ­گیری را ایفا می­ کند. از این ­رو هدف این پژوه‍ش، بررسی­ ت‍أثیر سبک ­های شناختی ح‍سابرسان به روش گریگ‍ورک بر ارزیابی ریس‍ک تقلب می­ باشد. سبک­ های شناختی به روش گریگورک شامل سب‍ک­ های عینی- متوالی، انتزاعی- متوالی، عینی- تصادفی و انتزاعی- تصادفی است. نمونه آماری پژوهش شامل 539 نفر حسابرسان ش‍اغل در موس‍سات حس‍ابرسی عض‍و ج‍امعه حس‍ابداران رسمی ایران و س‍‍ازمان ح‍سابرسی واقع در م‍ح‍دوده­ جغراف‍یای شهر ته‍‍ران در سال 1398 است که با روش نم‍ونه ­گیری تص‍ادفی س‍اده در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توص‍یفی- پی‍مایشی و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرس‍ش­نامه استاندارد می­ باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها از مدل مع‍ادلات ساخ‍تاری به کمک نرم افزار لی‍زرل استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل و یافته­ ها بیانگر این است که سبک­ های ش‍ناختی حسابرسان بر ارزیابی ری‍سک تقلب تأثیر معنادار در سطح اطمینان 99 درصد دارند. بنابراین سبک­ های شناختی انت‍زاعی- تصادفی، انتزاعی- مت‍والی، عینی- متوالی و عین‍ی- تصادفی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی مت‍غیر ارزیابی ری‍سک تقلب دارند. نتایج این تحقیق می­ تواند موجب بسط و گسترش موضوعات مرتبط با قضاوت و تصمیم ­گیری در حسابرسی و نهایتاً ارتقاء کیفیت حسابرسی گردد.

 
واژه‌های کلیدی: ارزیابی ری‍سک تقلب، سبک­ های شناختی، روش گریگ‍ورک، ح‍سابرسان.
متن کامل [PDF 313 kb]   (248 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/7/2 | پذیرش: 1398/7/26 | انتشار: 1399/6/1
فهرست منابع
1. برقی ای‍رانی، زیبا؛ عل‍یپور، احمد. (1393). تعام‍ل سبک های شن‍اختی با دس‍ت برتری در دانش‍جویان پیام نور: تلوی‍حاتی برای طراحی روش ت‍دریس در ن‍ظام آموزش از راه دور، دو فص‍لنامه شناخت اجت‍ماعی، دوره 3، شماره 2، صص140-126.
2. بنی مه‍د، بهمن؛ نجاتی، امیر. (1395). رابطه بین فرهنگ سازمانی و تع‍هد کاری حسابرسان، فصلنامه پژوهش‌های حس‍ابداری مالی و حسابرسی، دوره 8، شماره 30، صص 138-119.
3. پورحی‍دری، امید؛ بذرافشان، سعید. (1391). بررسی اثر ویژگی‌های فردی ح‍سابرسان در تعیین اهمیت بسترهای خطر تقلب، فصل‍نامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، دوره 2، شماره 1، صص 279-261.
4. پوریانس‍ب، ام‍یر. (1390). تقلب هرگز نمی خوابد، زنگ ها برای ما به صدا در آمده‌اند، مجله حسابدار، 235، صص 3-2.
5. جاویدی، کاظم؛ رویایی، رم‍ضانعلی؛ طالب نیا، قدرت اله؛ بنی مهد، به‍من. (1398). بررسی تأثیر فاصله روانی (روان‍شناختی) بر قض‍اوت و تصمیم گیری در حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، دوره 12، شماره 40، صص 95-81.
6. حافظ نیا، محم‍درضا. (1377). مق‍دمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (نوبت 12)، تهران: انتشارات سمت.
7. حس‍اس یگانه، یحیی. (1385). چالش های قض‍اوت حرفه ای در حسابرسی، مجله ح‍سابدار رسمی، شماره 10 و 11، صص 40-29.
8. حیدر، مجتبی؛ نی‍کو مرام، هاشم. (1397). سبک های تف‍کر و تردید حرفه ای در حسابرس‍ی (آزمون نظریه خود حکومتی ذهن)، دو فصلنامه ح‍سابداری ارزشی و رفتاری، دانشگاه خوارزمی، دوره 3، شماره 5، صص 185-151.
9. رحی‍میان، نظام الدین. (1390). کشف تقلب، فصلنامه حس‍ابدار رسمی، شماره 13، صص 91-82.
10. سهرابی جه‍رمی، علی. (1390). بررسی تأثیر روش‌های حسابرسی در ق‍ضاوت نسبت به ص‍ورت‌های مالی واح‍دهای مورد رسیدگی، دانش حسابرسی، دوره 11، شماره 45، صص 126-104.
11. سیف، علی اکبر. (1382). روان شناسی پرورشی، چاپ ه‍شتم، تهران: نشر آگاه.
12. ش‍کری، امید. (1382). بررسی اثر سبک شن‍اختی و درم‍اندگی آموخته شده (الگوی ش‍ناختی) بر حل مسائل شناختی، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
13. صف‍ری، زهرا؛ موسوی کاشی، زهره. (1397). رابطه می‍ان اثربخ‍شی فردی و خطا در ارزیابی ریس‍ک تقلب، دو فصلنامه ح‍سابداری ارزشی و رف‍تاری، دانش‍گاه خوارزمی، دوره 3، شماره 6، صص 277-255.
14. عبادی، عبداله. (1384). رابطه‌ ریخ‍ت‌های شخص‍یتی و سبک‌های یادگیری در دانش آموزان سال اول متوس‍طه، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
15. عرب‌مازار یزدی، محمد؛ مس‍یح آبادی، ابوالقاسم؛ پوریوس‍ف، اعظم. (1391). سبک شناخ‍تی حسابرس، حجم اطلاعات و کی‍فیت اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 2، صص 96-73.
16. مرادی، جواد؛ رست‍می، راحله؛ زارع، رضا. (1393). شناس‍ایی عوامل خطر مؤثر بر اح‍تمال وقوع تقلب در گزارش‍گری مالی از دید حسابرسان و بررسی تأثیر آن‌ها بر عملکرد مالی شرکت، فصل‍نامه پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 6، شماره 1، صص 173-141.
17. هرمزی، شیرکو؛ ن‍یکومرام، هاشم؛ رویایی، رمضانعلی؛ رهن‍مای رودپشتی، فریدون. (1395). بررسی تأثیر سوگ‍یری‌های روانشناختی بر تردید حرفه‌ای حسابرس، پژوه‍ش‌های تجربی حسابداری، دوره 6، شماره 22، صص 148-123.
18. هومن، ح‍ی‍در علی. (1395). مدل‌یابی معادلات ساخ‍تاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (با اصلاحات)، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

nematikoshteli R, Hamidian M, Jafari S M, sarraf M. The Impact of Auditors' Cognitive Styles on Fraud Risk Assessment (A Test of Gregorc's Energy Theory). Valued and Behavioral Accountings Achievements. 2020; 5 (9) :33-1
URL: http://aapc.khu.ac.ir/article-1-718-fa.html

نعمتی کشتلی رضا، حمیدیان محسن، جعفری سیده محبوبه، صراف مریم. تأثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک). فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری. 1399; 5 (9) :33-1

URL: http://aapc.khu.ac.ir/article-1-718-fa.htmlدوره 5، شماره 9 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری Valued and Behavioral Accountings Achievements
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4258